Beleidsplan

Stichting Silver Circle is in begin 2015 opgericht als officiële stichting.

De stichting heeft ten doel:
a. het informeren over wicca in het algemeen en Gardnerian wicca in het
bijzonder;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verspreiden van gedegen informatie over wicca en zaken die hier direct
mee te maken hebben;
b. een ingang te bieden voor zoekende mensen binnen de wereld van wicca,
waarbij kan worden verwezen naar kwalitatieve informatie van de stichting
zelf of van anderen;
c. het doorgeven van kennis over wicca op diverse manieren, zoals via
websites en e-mail, maar ook via schriftelijke begeleiding, het uitgeven van
boeken, het voeren van gesprekken en het houden van workshops.

De stichting tracht fondsen te verwerven door:
a: de verkoop van producten die gerelateerd zijn aan wicca.
b: de verkoop van producten die de stichting zelf heeft uitgebracht en/of geproduceerd.
c: donaties.

De stichting zal het vermogen op de volgende manier beheren:
a:Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het
besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde
bestuurders.
b. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen
van alle in functie zijnde bestuurders.
c. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
d: De financiële administratie zal worden bijgehouden door de penningmeester.

Het vermogen van de stichting zal als volgt worden besteed:
a. investeringen voor informatieverspreiding zoals (maar niet beperkt tot) het drukken van boeken, het maken van video/audiomateriaal, het onderhouden van diverse websites.
b: het inkopen van materialen die voor het doel van de stichting gebruikt worden.
c: het inkopen van producten die bedoeld zijn voor de verkoop ten bate van fondsenwerving.
d: het huren van ruimtes, kramen en aanverwanten die voor het doel van de stichting gebruikt worden.